Промоция на иновативен селски туризъм в региона на Черноморския басейн

 
Проектът „Промоция на иновативен селски туризъм” (PIRT) е насочен към подкрепа на  регионалното сътрудничество и трансгранично партньорство за икономическо и социално развитие  в четири страни от Черноморския басейн (Армения, България, Турция и Грузия) на основата на  комбиниране на ресурсите посредством  създаване на селски туристически мрежи. Целта е  насърчаване на съвместни  инициативи за развитие на туризма  и традиционни продукти в тези страни. Проектът се финансира  от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, съфинансирана от ЕС чрез  Инструмента за  Европейско добросъседство и партньорство.. 
 
Проектът се състои от три компонента:
  • Създаване на мрежи от доставчици на услуги и предоставяне на знания и подкрепа за тях, за да се ангажират с бизнес,  свързан с посрещане и настаняване на гости в селските райони.
  • Разработване на нов, подчертано иновативен туристически продукт (Обособен пакет "Трансгранични посещения") и маркетирането му за достигане до най-правилните за него субекти  на пазара. 
  • Улесняване на контактите на междуправителствено ниво, с цел  изграждане на  взаимно полезни връзки между специфичните за отделните държави органи.
 
Проектът стартира през м. ноември 2013г.  Продължителността му е 18 месеца. "Встъпителната” среща по проекта  бе проведена на 16 декември 2013 г. в гр. Гюмюшане, Турция. Г-жа Анахит Газанчан (вдясно на снимката) – ръководител на екипа по проекта и регионален директор за Армения на  Heifer Project International ръководи срещата с представителите на образователната дирекция на провинция Гюмюшхане, Турция и участниците от Армения, Грузия и България.
 
Агенцията за икономическо развитие Варна е българския партньор по проекта.  Представителите на агенцията продължиха с промоция на проекта на национално ниво, организирайки  на 8  февруари 2014 г. в гр. Варна среща за  доставчици на туристически услуги,  туристически агенции и заинтересовани местни лица от  участие в проекта (ляво на снимката)  за да представят пред тях целите на проекта и предстоящите дейности в следващите няколко месеца, а именно обучение за местни доставчици на туристически услуги,  срещи за обмен и работни посещения.
 
Обученията в  България за  доставчици на  услуги  бяха проведени в гр. Варна в периода между 10 и 18 май 2014 г. Фокусът им бе върху теми, отнасящи се до бизнес планирането, управление на малки и средни фирми,  Bed & Breakfast бизнес; правни, финансови и управленски аспекти, принципи на маркетинга,  бизнес развитие и стойност по веригата. Презентациите от обученията са достъпни на страницата на АИР Варна в интернет (www.veda-bg.eu),  секция PIRT.
 
Следващите дейности  по проекта са планирани за 1-9 юли 2014 г. Тридесет и пет  доставчици на туристически услуги и туристически агенции от страните на партньорските организации ще бъдат на посещение за обмен в гр. Варна. Те ще вземат участие в  семинар за  изграждане на връзки,  срещайки се  с български организации за да обменят опит и да видят как могат да си сътрудничат и да работят в мрежа в бъдеще.

Заинтересовани български организации и фирми от сферата на туризма, работещи  на територията на Североизточен и Югоизточен  регион за планиране могат да участват в срещите. Повече информация  за графика и програмата на срещите могат да се получат от АИР Варна на ел. адрес office@veda-bg.eu или от страницата на агенцията в интернет.
 
 
 
" Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Съдържащата се информация  в  тази статия е отговорност единствено на Агенция за икономическо развитие Варна и по никакъв начин не може да бъде взета като да  отразява мнения на Европейския съюз"
 
 
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ