Открий неоткритото в Исперих, Разград и Попово – път на древни култури и традиции

Исперих

Вижте отблизо едни от най-атрактивните и посещавани дестинации в България

       Туристическа дестинация „Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции”, обхващаща територията на три общини – Исперих, Разград и Попово, е разположена в Североизточна България и е част от Източната Дунавска равнина. Тя предлага за посещение изключително атрактивни и знакови историко-археологически и културни обекти, обособени в три тематични маршрута. 

 
Ако изберете Историко-археологическия маршрут,  в община Исперих ще се очаровате от магията на един уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи, очертаващи облика на един внушителен религиозен и политически център на гетските племена - НИАР „Сборяново”. На територията му е разположена забележителната Тракийска царска гробница, обект на ЮНЕСКО, тракийския укрепен град Хелис, гробницата тюрбе на алианския светец Демир баба, тракийското светилище от раннокаменната епоха Камен рид.
 
В община Разград ви очаква АР „Абритус”, включващ селищна могила от V-IV век пр. Хр, римски военен лагер, няколко селища и късноантичния град Абритус, в околностите на който през 251 г. в битката с готите загива римския император Траян Деций. В Регионалния исторически музей в гр.Разград се съхраняват  около  70 хиляди експоната, между които уникалната статуетка на Златен Пегас от  IV в. пр. Хр.  В кв. Вароша ще усетите духа и атмосферата на Възраждането и на стария Разград. 
 
На територията на община Попово приятно ще ви изненада обновената  Късноримска крепост “Ковачевско кале”. Градът заедно с голямата крепостна стена е построен между 308 и 324 г. сл. Хр. по време на съуправлението на императорите Лициний I и Константин I Велики. Друг интересен обект е Тракийската надгробна могила при с. Гагово, построена в края на 4 век  пр. Хр. по нареждане и за целите на тракийски гетски аристократ или владетел. Православният църковен храм “Свети Архангел Михаил” е построен през 1863 г. и се състои от бяла църква с каменна облицовка, красиви стенописи, камбанария, зидана каменна ограда и тих приятен двор.
 
Ако предпочетете Етнографския маршрут ще имате възможността да разгледате уникални комплекси и в трите общини – Етнографска къща в гр.Исперих, Къщата с дърворезбите в с.Малък Поровец, Вятърна мелница в с.Беленци, Етнографски музей в кв.Вароша в гр.Разград, Етнографски комплекси в селата Побит камък и Топчии, етнографската експозиция в Исторически музей – Попово и Капански архитектурно-етнографски комплекс в с.Садина. Обиколката ви може да бъде  съпроводена и с  дегустация на местна кухня, както и с анимации, свързани със стари забравени обичаи.
 
За любителите на събитийно-фестивалния туризъм предлагаме изключително атрактивния Фестивален маршрут. Посетителите ще могат да се насладят на Дните на културно-историческото наследство и Панаира на царевицата в гр.Исперих, да усетят магията на „Белите нощи на Разград”, Панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции. А в рамките на Националния кинофестивал на операторското майсторство „Златното око” в Попово, любителите на киното могат да се запознаят с най-новите творби на млади кинооператори и студенти.  
 

 

 

За повече информация посетете следните адреси:

Община Исперих

www.isperih.bg

www.museumisperih.com

Община Разград

www.razgrad.bg

www.abritvs.atspace.com

 Община Попово

www.popovo.bg

www.museumpopovo.com

 


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/3.2-03/ 2012/001  "Исперих-Разград-Попово:Път на древни култури и традиции ", който се осъществява с финансовата подкрепа на «Оперативна програма Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Исперих и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.»

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ