Проект „ Яйлата – античната врата на Добруджа”,

Каварна

Проект Яйлата античната врата на Добруджа,

По договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/002, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие»2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Каварна  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Община Каварна се е заела да върне стария блясък и слава на „Яйлата“. В рамките на проекта е реставрирана ранновизантийската крепост на територията на резервата. С успешното финализиране на дейностите по проекта вече е достъпна за посещение и една от уникалните български скални църкви по Черноморското крайбрежие - храм "Св. св. Константин и Елена".

За повече информация относно обектите за посещение в района:

Исторически музей  гр. Каварна

Адрес: 9650 гр. Каварна
 Община Каварна
 Област Добрич
 ул. " Черноморска" 1Б
 Тел.: 0570 / 8 21 50
E-mail: darina_mircheva@abv.bg
Работно време:
Активен туристически сезон - от 1 април до 15 октомври
Без почивен ден - от 08.00 ч. до 18.00 ч.
Зимен сезон - от 15 октомври до 31 март
От понеделник до петък - от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ