Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн

Бургас
Областна администрация Бургас организира провеждането на фестивал “Дни на регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн” 
за периода от 25 до 27 септември 2015

 Целта на тридневния фестивал е популяризирането на традиционни продукти - занаятчийски, кулинарни, регионални и местни туристически продукти на партньорите от Черноморския басейн. 
Богата история, интересен бит, разнообразни кулинарни изкушения, стари и добре предадени занаяти, танци и музика, красива природа са само част от алтернативните форми на туризъм, които регионите в Черноморския басейн предлагат.  
Фестивалът е част от събитията по проект „Туристически пътеки в черноморския регион“ BSB-TOUR MIS ETC 2627, съфинансиран от Европейския съюз и Република България в рамките на СОП „Сътрудничество в черноморски басейн“ (2007-2013). 
В проекта участват 9 партньора от 7 страни – Префектура Централна Македония, Гърция - водещ партньор; Областна администрация Бургас - България, Държавна агенция за опазване на околната  среда и  НПО Агрикола от Украйна; Международен център за Кавказки туризъм - Грузия; Съвещателен екологичен център Каху, Молдова; Арменски държавен аграрен университет, Армения, Агенция за развитие на Източна Мармара и Агенция за развитие на Тракия от Турция. 
Целевите групи от участници във фестивала включват занаятчии, производители и организации, които представят местни културни традиции, занаяти и туристически продукти от Черноморски регион. 
По време на фестивала ще бъдат проведени т.нар. „умни игри”, които ще провокират креативността на участниците и интереса на посетителите. Събитието ще бъде открито с прес-конференция.
 
Място на събитието: Гр. Бургас площад „Тройката” пред културен център „НХК”
 
За информация и регистрация: http://bsregion.org/bg/index/static/104/
 
 
Festival of traditions and crafts
District Government Burgas organizes the festival "Days of Regional Traditional Crafts and Tourist Products of the Black Sea Basin" during the period from 25 to 27 September 2015.
 
The aim of the three-day festival is promoting traditional products like crafts, cuisine, regional and local tourist products from our partners from the Black Sea basin.
Rich history, exciting lifestyle, various culinary delights, old and well communicated crafts, dancing, music, and beautiful scenery are just some of the alternative forms of tourism, which the regions in the Black Sea basin can offer.
The festival is part of the events under the project "Tourism Paths of the Black Sea Region" BSB-TOUR, financed by the European Union and the Republic of Bulgaria under the JOP "Cooperation in the Black Sea Basin" (2007-2013).
The project involves 9 partners from 7 countries - Prefecture Central Macedonia, Greece - leading partner; Regional Administration Burgas - Bulgaria, State Agency for Environmental Protection and NGOs Agricola Ukraine; International Center for Caucasus Tourism - Georgia; Advisory Environmental Center Cahul, Moldova; Armenian State Agrarian University of Armenia Development Agency and East Marmara Development Agency of Thrace from Turkey.
Target groups of participants in the festival include craftsmen, producers and organizations that represent local cultural traditions, crafts, and tourism products from the Black Sea region.
During the festival will be held the so-called "Clever Games", which will provoke the creativity of the contestants and the interest of visitors. The event will be open with a press conference.
 
Venue: Burgas Troykata sqr.1 in front of the Cultural center NHK
 
Information and registration: http://bsregion.org/bg/index/static/104/
 
| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ