ПЕРСИНА
видове туризъм : алтернативен  

почивка в Свищов
адрес: 5930 Белене, ул. „Персин” № 5,
тел.: 0658/ 3 26 84,

 

Природен парк „Персина” е единствен по българското поречие на р. Дунав, разположен на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на Парка. Най-важният тип екосистеми са заливните крайдунавски гори и вътрешните блата, където гнездят редица редки и застрашени от изчезване видове птици. ПП „Персина” е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Комплекс Беленски острови е орнитологично важно място и най-голямото по площ Рамсарско място в България.

За изпълнение целите на Парка, ДПП „Персина” работи по няколко международни проекта, финансирани от Европейски програми.

Проект „Зелени граници” – Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан/Phalacrocoraxpygmeus/ и белоокатапотапница/Aythyanyroca/ в характерни места на територията на България и Румъния, акроним: GREEN BORDERS. Проектът се финансира по програма LIFE+ на Европейската комисия. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 48 месеца до декември 2012 г. Водещ партньор по проекта е WWF DCP – Румъния. Партньори по проекта са още 6 организации и ДПП „Персина“.

Основните дейности предвидени за територията на Парка са: предварителни проучвания и разработване на дизайн за възстановяване на блатото „Кайкуша” в ЗМ „Кайкуша“; изграждане на посетителска инфраструктура, отбелязване на местата за гнездене на белоокатапотапница; поставяне на предупредителни табла на местата за гнездене на малкия корморан, възстановяване на водния режим на блатото „Кайкуша“, изработване на 3D модел представящ влажната зона и оформяне на кът в Посетителския център на Парка и др.

Проект: „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ“ - Мрежа от защитени територии по река Дунав – разработване и приложение на международни стратегии за опазване на природното наследство по река Дунав – акроним: DANUBEPARKS. Проекта се финансира от фондовете по Оперативна програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“ и обхваща значими влажни зони и защитени територии по поречието на река Дунав от 8 страни – Австрия, Словакия, Унгария, Германия, Сърбия, Хърватска, България и Румъния. Водещ партньор е Национален парк Donau-Auen от Австрия. Продължителността на проекта е 3 г. до февруари 2012 година.

Дейности по проекта: опазване, мониторинг на гнездовата популация и международна опръстеняваща програма за морския орел /Haliaeetusalbicilla/; мониторингова програма и разработване на база данни за екологията на риби; изготвянеи изпълнение на пилотен проект за проучване на речния дъждосвирец и бреговата лястовица, координация, база данни и анализ, маркиране и картиране; Програми за развитие на екологичен туризъм и обучение в международни групи, обмяна на опит, Организиране и провеждане на Международен Дунавски фестивал и др.

Проект: Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация, базирана на биомаса от влажни зони, реализирано от WWF България и Природен парк „Персина”, като част от проект „Зелени граници”, осъществен със съдействието на Финансовия инструмент на Европейската общност LIFE и програма за малки проекти на ГЕФ. Проектът цели създаването и внедряването на отоплителна инсталация, базирана на биомаса и слънчева енергия в Дирекцията на ПП „Персина“. Това ще демонстрира възможностите и потенциала за ползването на биомасата от влажните зони като локален енергиен ресурс и ще намали реално емисиите на парниковите газове от моделния обект чрез спестяване на електроенергия. Така ще се допринесе и за поддържането и управлението на влажните зони в добро състояние като приоритетни за опазване екосистеми.

Проект:„Популяризиране на плащанията за екосистемни услуги и свързаните с тях устойчиви схеми за финансиране в Дунавския басейн”.Проектът се финансира от ГЕФ /Глобален Екологичен Фонд/ - международна програма. Целта на проекта е да демонстрира и популяризира плащанията за екосистемни услуги и изграждането на устойчиви схеми за финансиране в Дунавския басейн. Основните дейности по проекта са: разпространение на информация за функциите на екосистемите и ползите за хората; въвеждане на схеми за плащания за екосъобразни услуги; осъществяване на демонстрационни модели; и др.

Проект: „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в българските гори“ – акроним:Riparian Habitats in BG Forests”. Проектът се финансира по програма LIFE+ на Европейската комисия. Координиращ бенефициент по Проекта е Изпълнителна Агенция по горите заедно с Международната природозащитна организация WWF-България. Партньори по Проекта са десет природни парка в България, на територията на които ще се изпълняват консервационни и възстановителни дейности. Период на проекта януари 2010 – декември 2013 година

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ