ВИТОША
видове почивка :   на планина  
видове туризъм : планински  

почивка в София
адрес: Адрес: 1303 София, ул. “Антим І”№17
тел.: +359 2 988 58 41
факс: +359 2 989 53 77

 

Природен парк Витоша е най-посещаваната защитена територия в България. Над 3 милиона души годишно посещават парка с близо 80-годишна история. Още през следващата година посетителите ще видят положителните промени на Витоша. От есента на 2009 г. парковата дирекция работи по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 1 280 197 лв. и срок на изпълнение 3 години. В рамките на проекта се изпълняват множество дейности: поддържане и възстановяване на популациите на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма, продължаване на програмата за възстановяването на Балканската дива коза на Витоша и др. Най-много средства са предвидени за възстановяване на най-използваните туристически алеи в парка и за полагане на нова стълбова маркировка. Вече е изградена мрежа от над 60 км стълбова маркировка и са поставени повече от 650 стълба по пет туристически маршрута:

с. Железница – х. Физкултурник – Черни връх; Букапреслапски проход – Черни връх; х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово; с. Ярлово – Сива грамада – Черни връх; с. Боснек – Меча чешма.

Алейната мрежа на шест туристически маршрута се ремонтира – възстановяват се настилката и бордюрите, ремонтират се канавките и водостоците, възстановяват се мостове, скари и предпазни парапети, изграждат се подпорни стени и каменни прагове. Маршрутите, по които се извършват изброените дейности са:

М. Златни мостове – кв. Владая; м. Златни мостове – х. Кумата; кв. Княжево – м. Дендрариума; кв. Симеоново – х. Алеко; кв. Бояна – м. Момина скала – м. Златни мостове; м. Златни мостове – заслон Ушите – м. Платото – х. Алеко.

ДПП Витоша положи усилия за възстановяване на едно много обичано и посещавано в миналото място – Симеоновските езера. Те вече са почистени от наноси, с изградена хидроизолация и водопроводна тръбна мрежа. Напълнени са с вода. Предстои зазимяване. През следващата година туристите ще могат да се възползват от езерата, които ще направят отдиха им още по-приятен и пълноценен.

 

В местността Белите брези, недалеч от Дендрариума, в непосредствена близост до музея на совите и музея на водното конче, започнаха дейностите по изграждането на информационно-образователен център. В него ще бъдат вложени само естествени материали - глина, камък и дърво. Финансирането на дейността е по проект "Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България", одобрен за финансиране по финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ФМ на ЕИП), изпълняван в партньорство с NHU (Norwegian Crafts Development) – Норвегия. Бюджетът на проекта е 480 195 лева, от които 15 редставляват национално съфинансиране, което се осигурява чрез Министерство на Финансите. Главната цел на проекта е да бъдат възродени и съхранени традиционни строителни технологии, като част от българското и европейското нематериално културно наследство. Осъществяването на този проект ще има значителен принос за възстановяването на старата българска архитектурна традиция, както и за нейното запазване за бъдещите поколения. Част от дейностите по проекта са насочени и към обучение на млади занаятчии, които да продължат и развият старите строителни техники, прилагани в България. Дейностите по проекта са в съзвучие с българската политика за опазване на културното наследство по смисъла на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и ще допринесат за съхраняването на характерното старо българско строителство. 

| СХОДНИ ТЪРСЕНИЯ